HMS / KS

Helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende elementer I Drange Maskin sitt arbeid og er alltid med fra planleggingsstadiet, gjennom hele driftsperioden og som en del av prosjektevalueringen av avsluttede prosjekter. Vi jobber ette en null-skade-visjon både på personell, materiell og miljø, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på anleggsområdet. Intensjonen med HMS-arbeidet i selskapet er å skape en kultur som gjør at den enkelte føler ansvar for sin egen og andres sikkerhet, og at de tiltak som kreves for å nå målene blir gjennomført. Ingenting er viktigere enn at alle som arbeider på våre prosjekter kan reise uskadet hjem fra jobb.
 
Drange Maskin HMS-mål
·         Alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, materiell eller ytre miljø.
·         Skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, både internt i bedriften og i sitt forhold til oppdragsgiver, samarbeidspartnere, leverandører og 3. person.
·         All aktivitet skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
·         Alle skal inneha tilstrekkelig opplæring og kunnskap om det arbeidet de skal gjennomføre.
·         Det skal kontinuerlig arbeides med å redusere faren for ulykker og nesten ulykker.
·         Alle som arbeider på våre prosjekter skal reise uskadet hjem fra jobb.

Kvalitet:
Drange maskin benytter system for kvalitetssikring og HMS levert av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Systemet heter KSMEF. Vi har tilpasset systemet til vår bedrift og har innarbeidet rutiner som sikrer at systemet jevnlig gjennomgås, oppdateres og etterleves. Systemet tilfredsstiller kravene til ISO 9001:2015 og ISO14001:2015.

KSMEF inneholder følgende:
·         Rutiner, dokumenter og sjekklister for å ivareta kravene til HMS og kvalitetssikring.
·         Rapportering og behandling av uønskede hendelser (HMS) og avvik (produksjon).
·         Rapportering og behandling av endringer.
·         Rutiner for registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon. Alle endringer spores og loggføres automatisk dersom                 systemet benyttes elektronisk.
·         Sentralt bibliotek med rutiner, dokumenter og sjekklister. Vedlikeholdes av MEF.
·         Lokalt bibliotek for bedriftstilpassede rutiner, dokumenter og sjekklister. Vedlikeholdes av Drange maskin
·         Sentralisert lagring av dokumentasjon med tilgang via internett.
·         Tilgangsstyring.

I tillegg inngår følgende systemer i vårt totale KS-/HMS-system:
·         Leica for maskinstyring og tradisjonell stikking og innmåling
·         Gemini entreprenør for masseoppgjør og datafangst, samt rett utførelse.
·         Proadm for kalkulasjon og oppfølging av produksjon
·         SmartDok for timeføring og utstyrskontroll
·         Unimicro for regnskap og fakturakontroll
·         ProductXchange til stoffkartotek