Referanser

Kategorier: Referanser

Prosjekt D09 Kryssing Fjøsangerveien

Prosjektfakta

Byggherre

Hordaland Fylkeskommune v/ Bybanen Utbygging

Entrepriseform

Hovedentreprise

Referanse

Geir Markus

Byggeår

2018-2019

Entreprisesum

68.000.000,- eks mva

Tiltaksklasse

3

 

Entreprisen omfatter:

Entreprisens karakteristiske mengder:
· Rivning av bygninger: 3 stk. bolighus samt flere mindre boder/uthus/garasje
· Utgraving jord, morene, ubrukbare masser ca. 60 000m3
· Boring, sprenging og masseflytting fjell, ca. 20 000m3
· Etablering av rørspunt ca. 4 200m. (C/C 500mm ca 2 650m2)
· Rivning av betongkonstruksjoner. Undergang samt støttemurer mot E-39 og mot
  tilstøtende eiendommer. Antatt volum ca. 630m3.
· Etablering av 3 nye adkomstveier for eiendommer.
· Etablering av midlertidig omkjøringsvei E-39 mot vest. Lengde ca. 230m, bygges           vha geomur i ca 9m høyde
· Asfaltering omkjøringsvei og nye adkomstveier, 2 100 tonn.
· 750m betongrekkverk på omkjøringsvei.
· Omlegging av infrastruktur i Løbergsalleen. Vann, overvann og spillvann monteres
på spunt (påhengt konsoll på spunt).
· Boring under E39 for ny overvann- og spillvannstrase. Dimensjon 560mm i lengde   på ca 50m

Midlertidig omlegging av E39 ifm etablering nytt VA-system

Omfattende sikringsarbeider

 

Uttransport av nærmere 60.000 fm3 tilstøtende E39 med en ÅDT på ca 45.000, samt gang- og sykkeltrafikk ved D09 har stilt krav til trafikkhåndtering for både myke og harde trafikanter. Videre er det koordinering opp mot ulike etater og skole (god dialog mot FAU) samt barnehage tett på anleggsområdet.  Videre er det håndtering av infrastruktur i grunnen. E39 Fjøsangerveien er lagt om midlertidig ifm etablering av nytt VA-system, det har krevd utarbeidelse av god og svært detaljerte framdriftsplaner og arbeidsvarslingplaner, i tett samarbeid med SVV, kommune og oppdragsgiver Bybanen Utbygging. Dette gjør oss kjent med de ulike krav som stilles.