Referanser

Kategorier: Referanser

Fjellvar- Storskaret gjennbruksstasjon

Prosjektfakta

Byggherre

Fjell Vatn-Avlaup og renovasjon a.s

Entrepriseform

Hovedentreprise

Referanse

Egil Lønningen

Byggeår

2018-2019

Entreprisesum

15.000.000,- eks mva

Tiltaksklasse

3

Entreprisen omfatter:

Entreprisens karakteristiske mengder:
· Opparbeidelse av nytt VA-anlegg langs etter eksiterende vei -gangveisystem i
  Lonavegen og Idrettsveien
· Opparbeidelse av VA-anlegg ca 950m
· Boring, sprenging under eksiterende 300Kv i lufttrase i samarbeid med Statskraft
· Legging av nye VA-ledninger – Spillvann Ø400mm – Pumpeledning   
  PE400mm/160mm – Vannledning 150mm duktil
· Frigraving av eksisterende infrastruktur, som skulle være i drift i hele perioden
· Midlertidig vannledning i dimensjoner fra 75-160mm
· Etablering av midlertidig omkjøringsveier – skilting og koordinering mot naboer-  
  myke trafikanter
· Asfalteringsarbeider ca 3000m2 – Bindelag – Slitelag - Bærelag
· Betongarbeider for avløpspumpestasjon – Krav til vanntett konstruksjon
· Omfang av betongarbeider ca 100m3 betong – forskalingsflater ca 400m2 –
  Armering ca 10.000kg –  waterstopp/injeksjonslange ca 100m
· Gjennomføring med HMS-ansvar, samt samarbeid med andre offentlige
  etater som VA-seksjonen og veimyndigheter