Referanser

Kategorier: Referanser

Prosjekt Eidsvåg skole

Prosjektfakta

Byggherre

Bergen kommune

Entrepriseform

Generalentreprise

Referanse

Vetle Vindenes

Byggeår

2020 - dd

Entreprisesum

Ca kr 22 000 000,- eks mva

Tiltaksklasse

3

 

Entreprisen omfatter:

Entreprisens karakteristiske mengder:

 • Rekkefølgekrav som består i oppgradering av Granlien, VA-anlegg, teknisk infrastruktur og veg-anlegg.
 • I forbindelse med rehabilitering og nybygg av Eidsvåg skole er det som et ledd i rekkefølgekravene satt i reguleringsplanen for Eidsvåg skole skal blant annet skoleanleggets atkomstvei Granlien oppgraderes betydelig.
 • Det skal etableres nytt overvannssystem langs Granlien, fra skolen og ned til krysset ved Eidsvågveien. Vannet ledes så videre ned i Eidsvågen til sjø via Tømmervågen badeplass.
 • I forbindelse med utvidelse og oppgradering av Granlien er det nødvendig å gjøre inngrep i naboeiendommer. Det er foretatt oppmålinger og det blir nødvendig å erverve grunn i denne forbindelse. Noen hjemmelshavere vil
  også få erstattet garasjer, innkjørsler trapper mm til sine respektive eiendommer.
 • Det er prosjektert en helt ny, oppgradert veg med bredt fortau fra Eidsvågveien og opp langs Granlien frem til krysset Granlien Kongleveien. Det skal utføres omfattende arbeider på VA-anlegg
 • Bygningsmessige arbeider, grunnarbeider, murer, grøfter, veganlegg, garasjer og
  trapper, bekkinntak mm.
 • VA-arbeider for spillvann, overvann og vannforsyning, opprettholde uforstyrret drift av disse anlegg.
 • El-arbeider, vegbelysning, strømtilførsel, fiberkabler, opprettholde uforstyrret drift av disse anlegg.
 • Utomhusarbeider som beplantning mm langs Granlien og inne på noen private
  eiendommer